മരിച്ച ആളുകളെ വീണ്ടുമൊന്ന് കാണുക അസാധ്യമാണ്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം പിന്നെ നമുക്ക് നിലനിര്‍ത്താന്‍...

കറവപശുക്കളെ വളര്‍ത്തി ഉപജീവനമാര്‍ഗം കണ്ടെത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം ആ വീട്ടിലെ പശുവിനെക്കാള്‍ വലുതായി...

മനുഷ്യന്‍ വളരുംതോറും ചെറുപ്പത്തില്‍ അവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന നിഷ്ങ്കളങ്കതയും നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട്. അതു കൊണ്ട്...

മതവും ആചരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യന്‍ കൂട്ടായി നില്‍ക്കാനും സന്തോഷമായി ജീവിക്കാനുമൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ...

Top